Znajdź taniej zwrócimy Ci różnicę
 
Blog Autokary24.pl Podróże grupowe Przewoźnicy Punkty płatności za bilety

REGULAMIN


Art. 1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zmianami) oraz obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin określa: użyte definicje, warunki techniczne, zasady korzystania z Serwisu, ochronę prywatności, finanse, warunki rozwiązania umowy i zawieszenie konta, odpowiedzialność stron, zasady bezpieczeństwa, reguluje tryb, zakres oraz sposób udzielania informacji, opinii oraz osądów o Przewoźnikach, precyzuje formułę reklamacyjną, obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, przepisy końcowe i załączniki.
1.2. Każdy Użytkownik w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie bądź przed zakupem jakiejkolwiek usługi w Serwisie, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu wraz z jego załącznikami.
1.3. Podczas szczegółowej weryfikacji i w czasie finalizowania zamówienia usług świadczonych przez Partnera zastosowanie ma szczegółowy Regulamin tego Partnera, przez którego usługa jest świadczona.

Art. 2. DEFINICJE
2.1. Serwis – strona internetowa widniejąca pod adresem: www.autokary24.pl, posiadająca zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, której właścicielem jest TRIPLAND SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez TRIPLAND SP. Z O.O. lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych udostępnionych przez certyfikowane łącza. Serwis posiada własne i zastrzeżone logo, ideę oraz Regulamin.
2.2. Logo – graficzny znak towarowy podlegający ochronie prawnej.
2.3. Idea – pomysł i koncepcja funkcjonowania, której autorem jest TRIPLAND SP. Z O.O.
2.4. Polityka poufności - zespół przedsięwzięć mających na celu ochronę danych osobowych Partnerów, Użytkowników, Instytucji i współpracowników.
2.5. Regulamin Serwisu - niniejszy dokument, którego zadaniem jest normowanie kwestii prawnych i zakresu obowiązków zarówno Partnerów jak i Obsługi Serwisu.
2.6. Umowa - dobrowolne porozumienie stron zawarte między Serwisem a Partnerem bądź Użytkownikiem regulujące ich prawa i obowiązki.
2.7. Rejestracja w Serwisie - dobrowolnie wykonana czynność przekazania niezbędnych danych rejestrowych przez Użytkownika bądź Instytucję wyrażającą wolę korzystania z usług Serwisu.
2.8. Formularz rejestracyjny - aplikacja służąca do wprowadzania niezbędnych danych rejestrowych służących identyfikacji Użytkownika lub Instytucji w celu realizacji umów cywilno -prawnych zawartych z Partnerami przez Serwis.
2.9. Login - indywidualna i dowolna nazwa, jaką sobie nadał Partner lub Użytkownik podczas rejestracji.
2.10. Status - stan prawny osoby, instytucji lub organizacji.
2.11. Hasło - złożony i tajny ciąg znaków, nadawany podczas rejestracji.
2.12. Konto – (Panel) specjalna aplikacja, która umożliwia wprowadzanie danych, zarządzanie nimi i korzystanie z produktów przekazanych do dyspozycji Partnera lub Użytkownika w ramach posiadanych uprawnień.
2.13. Weryfikacja – to działanie zmierzające do potwierdzenia autentyczności danych - adresu mailowego podanego podczas rejestracji.
2.14. Obsługa, Administrator Serwisu- zespół zarządzający i obsługujący Serwis, czyli grupa współpracowników powiązanych wspólnym celem, jakim jest realizacja postanowień niniejszego Regulaminu i oferty Serwisu.
2.15. Partner - podmiot bądź osoba związana z Serwisem i realizująca na rzecz Serwisu ściśle określone przedsięwzięcia wynikające z treści podpisanej obustronnie wiążącej umowy cywilnoprawnej, którym zazwyczaj jest przewoźnik działający zgodnie z regulaminem udostępnianym na swojej stronie internetowej.
2.16. Użytkownik – Zamawiający bądź Pasażer, osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
2.17. Instytucja - podmiot, firma, przedsiębiorstwo, biuro turystyczne, biuro podróży, stowarzyszenie, organizacja, fundacja itp.
2.18. Produkt - pojedyncza lub wieloprofilowa propozycja Serwisu, mająca charakter oferty, przekazana do dyspozycji Użytkownika, która umożliwia wykonanie konkretnej czynności albo realizację zakresu usług.
2.19. Usługa – to świadczenie realizowane drogą elektroniczną na rzecz Partnera lub Użytkownika wynikające z posiadanego zestawienia produktów.
2.20. Dodatkowe usługi – to ponadnormatywne zestawienie świadczeń, które są wykonywane na rzecz Użytkownika, który dokonał rejestracji.
2.21. Baza danych - zbiór informacji, danych osobowych, danych szczegółowych dotyczących zamieszczanych ofert oraz zdjęć, które zostały w dobrowolny sposób przekazane przez Partnera.
2.22. Program Partnerski - to system polecania Produktów Serwisu.
2.23. Ogłoszenie - to elektronicznie przetworzona informacja, zawierająca ofertę i dane kontaktowe oraz zdjęcia, emitowana w ramach świadczonej usługi na łamach Serwisu.
2.24. Informacja handlowa - każda wiadomość przeznaczona do promowania produktów, usług lub wizerunku.
2.25. Bilet autokarowy – to dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu środkiem transportu kołowego w ustalonym czasie i na określonej trasie zgodnie ze specyfikacją ujętą w dokumentach przewozowych.
2.26. Opiniodawca – upoważniony Użytkownik Serwisu Autokary24.pl, który upublicznia swoją opinie na temat usługi świadczonej przez Przewoźnika.
2.27. Call Center – centrum masowej obsługi telefonicznej zintegrowane z systemem informatycznym.
2.28. Przewoźnik – firma transportowa świadcząca usługę przewozu osób autokarami na trasach krajowych i międzynarodowych.

Art. 3. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
3.1. Właścicielem Serwisu Autokary24.pl jest jest TRIPLAND SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław.
Pozostałe dane kontaktowe:
 • - Adres korespondencyjny - Autokary24.pl, UL. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław,
 • - Rachunek bankowy - 16 1090 2402 0000 0001 3376 3113,
 • - Adres Banku - Bank Zachodni WBK SA, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
 • - Kod SWIFT/BIC - WBKPPLPP,
 • - Strona firmowa - TRIPLAND.pl,
 • - E-mail - info@autokary24.pl,
 • - Telefon - +48 22 6 24 24 24,
 • - Faks - +48 22 6 24 24 25.
3.2. Serwis jest elektronicznym medium na łamach, którego za pośrednictwem łączy i aplikacji należących do firmy TRIPLAND SP. Z O.O. pod adresem: www.autokary24.pl następuje prezentacja wyszukiwarki połączeń autokarowych.
3.3. Autorami informacji, które są zawarte w emitowanych ogłoszeniach oraz dysponentami wszystkich prezentowanych ofert są tylko Partnerzy, z którymi Serwis ma podpisane umowy i tylko oni decydują o czasie emisji oraz odpowiadają za sposób realizacji i poziom świadczonych usług.
3.4. Serwis udostępnia swoim Partnerom narzędzia informatyczne, wyszukiwarki internetowe oraz powierzchnię reklamową i w żaden sposób nie uczestniczy w procesie realizacji usług oraz nie odpowiada za ich jakość, poziom ani przebieg.
3.5. Aby móc w pełni korzystać z Serwisu zarówno Użytkownik jak i Partner powinni posiadać urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu, konto mailowe oraz stosowne oprogramowanie służące do przeglądania zasobów Globalnej Sieci Internetowej. W niektórych sytuacjach w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Art. 4. KORZYSTANIE Z SERWISU
4.1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niewłaściwy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
4.2. Niedozwolone jest propagowanie treści o charakterze erotycznym i pornograficznym, zakazane jest również publikowanie idei naruszających przepisy prawa, w tym w naruszających obyczaje moralne, kulturalne, przedstawiające przemoc i propagujące jakąkolwiek dyskryminację lub nienawiść. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających osobiste dobra osób trzecich, w tym publikowanie wizerunku oraz danych tych osób, ich prywatnych fotografii, indywidualnych zdjęć oraz grupowych, jak również wszelkich informacji dotyczących danych osobowych. Ponadto niedopuszczalne jest stosowanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe jak również umieszczanie treści naruszających prawa autorskie. Zakazane jest także edytowanie ogłoszeń innych podmiotów, w tym przede wszystkim umieszczanie linków prowadzących do innych stron internetowych.
4.3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i treści, które uzna za niezgodne z Regulaminem bądź niestosowne albo niewłaściwe.
4.4. Użytkownik, który jest zainteresowany ofertą Serwisu może korzystać z dostępnych narzędzi i po dokonaniu akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników może również korzystać z dodatkowych usług.
4.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że korzystanie z dodatkowych usług Serwisu skutkuje automatycznym założeniem Konta, do którego Użytkownik ma stały dostęp i w każdej chwili może je modyfikować lub usunąć. Szczegółowe dane do logowania dotyczące ww. Konta będą przekazane na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas pierwszego korzystania z dodatkowych usług Serwisu.
4.6. Użytkownik posiadający już Konto może dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego i w ten sposób uzyskać dostęp do innych usług.
4.7. Użytkownik, który nie korzystał jeszcze z usług Serwisu może dokonać Rejestracji, pomijając etap założenia Konta, o którym mowa w pkt. 4.5.
4.8. Proces Rejestracji jest swego rodzaju aktem zawarcia umowy na czas nieokreślony pomiędzy Partnerem i/lub Użytkownikiem a Serwisem i w efekcie tego ustalenia utworzone jest Konto, które może posiadać poszerzone parametry lub zwiększone możliwości, jeśli taka będzie oferta Serwisu w momencie Rejestracji. Utworzenie Konta i korzystanie z niego jest dobrowolne.
4.9. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać prawdziwe dane, których zakres i treść określa Formularz rejestracyjny oraz dokonać akceptacji Regulaminu wraz z jego załącznikami.
4.10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta jest możliwe po uprzednim otrzymaniu zgody od Administratora Serwisu.
4.11. Konto przypisane jest tylko jednemu właściwemu Partnerowi lub Użytkownikowi i zakazuje się umożliwiania dostępu do tego Konta osobom trzecim, jak i niedozwolone jest korzystanie z Kont należących do innych Partnerów bądź Użytkowników.
4.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wykonanie wszystkich czynności, które są ujęte w pkt. 4.9. i które wynikają z treści zawartych tam informacji, jest tożsame ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:
„Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję wszystkie jego zapisy oraz postanowienia, jak również zasady ujęte w tymże dokumencie i zdaję sobie sprawę z konsekwencji niezgodnego z postanowieniami tegoż dokumentu postępowania.
Dane wpisane przeze mnie w Formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą, a i ich przekazanie nastąpiło dobrowolnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz przyjmuję do wiadomości fakt, w pełni go akceptując, że dane te mogą być gromadzone przez Administratora Serwisu. Ponadto Administrator Serwisu może przetwarzać informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania, jakim posługuję się, jak również danych dotyczących adresu IP, typu przeglądarki, adresu internetowego, daty, godziny i ilości odsłon oraz wejść, a także ewidencji parametrów systemu operacyjnego, jaki wykorzystywany będzie przeze mnie podczas przeglądania podstron Serwisu i to także nie budzi mojego sprzeciwu.
Niniejszym wyrażam również zgodę na otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych (sms), a także wiadomości elektronicznych (mail) traktujących o nowościach, promocjach i zmianach dotyczących działania Serwisu oraz informacji o utrudnieniach i przerwach technicznych, jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje reklamowe w postaci krótkich wiadomości tekstowych (sms), wiadomości elektronicznych (mail) i przesyłek reklamowych (list) wysyłanych na adres korespondencyjny nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu.”
4.13. Osoba, która na mocy stosownych dokumentów jest upoważniona do reprezentowania firmy, instytucji lub grupy osób przyjmuje do wiadomości następujący fakt: wykonanie wszystkich czynności, które są ujęte w pkt. 4.9. i które wynikają z treści zawartych tam informacji, jest tożsame ze złożeniem oświadczenia o niżej wymienionej treści:
„Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i w imieniu własnym oraz firmy, instytucji lub grupy osób reprezentowanej przeze mnie akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia.
Dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji są zgodne z prawdą, a ich przekazanie nastąpiło dobrowolnie oraz na mocy stosownych dokumentów. Jednocześnie na mocy udzielonych mi pełnomocnictw wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz firmy, instytucji lub grupy osób, której jestem przedstawicielem zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przyjmuję do wiadomości fakt o możliwości gromadzenia przez Administratora Serwisu informacji dotyczących sprzętu oraz oprogramowania, jakim posługuję się lub jaki użytkuje firma, instytucja albo grupa osób reprezentowana przeze mnie. Parametry systemów operacyjnych oraz dane dotyczące adresów IP, rodzaju przeglądarek, adresów www, dat, godzin jak również ilości odsłon oraz wejść, ale i także wyżej wymienionych już ewidencji parametrów systemów operacyjnych, jakie będą wykorzystywane podczas przeglądania zasobów Serwisu.
Wobec powyższego wyrażam zgodę na otrzymywanie przez reprezentowaną przeze mnie firmę, instytucję lub grupę osób krótkich wiadomości tekstowych (sms), a także wiadomości elektronicznych (mail) traktujących o promocjach, nowościach lub zmianach dotyczących funkcjonowania bądź działania Serwisu oraz zgadzam się na otrzymywanie informacji o przerwach technicznych i utrudnieniach tudzież wyrażam zgodę na mocy posiadanych przeze mnie pełnomocnictw na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje reklamowe w postaci krótkich wiadomości tekstowych (sms), wiadomości elektronicznych (mail) i przesyłek reklamowych (list) wysyłanych na adres korespondencyjny nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu.”
4.14. Użytkownik przystępując do społeczności Serwisu wyraża wolę powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników i osób trzecich, a przede wszystkim posunięć polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji oraz danych osobowych, ponadto deklaruje wolę powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu, a także poczynań polegających na uniemożliwianiu dostępu do Serwisu innym Użytkownikom, nieuprawnionemu zmienianiu danych, niszczeniu, uszkadzaniu i usuwaniu Kont oraz podejmowaniu jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Partnerów i Użytkowników.
4.15. Niedozwolone są również działania, których nie wymieniono w pkt. 4.1. i 4.2., a także 4.9.-4.14., a które mogą być przyczyną destabilizacji systemów operacyjnych Serwisu. Jeżeli Administrator Serwisu zaobserwuje fakt stosowania niedozwolonych praktyk przez Użytkownika lub Partnera, to w celu udaremnienia kontynuowania tego zamiaru podejmie odpowiednie kroki mogące skutkować zawieszeniem funkcjonowania jego Konta albo mogą powodować zablokowanie dostępu do niektórych usług oraz rozpocznie starania zmierzające do zrekompensowania ewentualnych strat poniesionych przez Serwis, innych Użytkowników, Partnerów lub Współpracowników.
4.16. Partner lub każdy Użytkownik dokonawszy umieszczenia swych wpisów (opinii) oraz zdjęć - z zastrzeżeniem pkt. 4.2. - wyraża zgodę na przeglądanie tych treści przez innych Partnerów oraz Użytkowników Serwisu Autokary24.pl, jak również w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Serwisu w przypadku nieodpłatnego wykorzystania tych treści i kopiowania zdjęć w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również w sytuacji ich usunięcia.
4.17. Partner, Użytkownik oraz Współpracownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, majątkowych i praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych Użytkowników Serwisu jak również samego Serwisu oraz jego Współpracowników.
4.18. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie materiałów Serwisu w całości lub w części do celów komercyjnych i jakichkolwiek innych bez pisemnej zgody Serwisu jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
4.19. Nazewnictwo, koncepcja i szata graficzna Serwisu, a także baza danych i oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
4.20. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę Panelu (Konta) w celu dokonania ewentualnej korekty lub usunięcia nieprawidłowości pracy aplikacji oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie zakłóceń. Może również podejmować działania mające na celu rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania systemu albo może dokonywać aktualizacji baz danych lub narzędzi administracyjnych wynikających z zaplanowanych prac modernizacyjnych.
4.21. Podczas realizacji prac, o których mowa w pkt. 4.20. mogą występować utrudnienia funkcjonowania lub może nastąpić całkowite zblokowanie działania.

Art. 5. ZAMAWIANIE, SPRZEDAŻ, ZMIANY I ANULACJE BILETÓW AUTOKAROWYCH ORAZ UBEZPIECZEŃ PODRÓŻY
5.1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika czy to online na stronie www.autokary24.pl, czy to telefonicznie pod numerem Infolinii: +48 22 6 24 24 24 albo +48 792 424 424 lub faksem pod numer: +48 22 6 24 24 25 oraz mailowo pod adresem: info@autokary24.pl jest tożsame z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z serwisu - "bilet on line" znajdującego się pod adresem: www.voyager.pl/portal/a_regulamin_bus.html oraz Regulaminu korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroTICKET On-Line znajdującego się pod adresem: http://www.euroticket.pl/strefa_klienta.php?id=207.
5.2. Zrealizowanie płatności online za bilet autokarowy, ubezpieczenie lub kartę Euro24 na stronie www.autokary24.pl, jak również dokonanie wpłaty w punkcie kasowym lub placówce oznaczonej VIATM Moje Rachunki lub zrealizowanie wpłaty albo przelewu na numer rachunku bankowego ujętego w treści wiadomości mailowej lub smsowej przesłanej z Serwisu Autokary24.pl i zawierającej szczegóły przejazdu, tj. dane osobowe Pasażerów - imię i nazwisko, datę urodzenia – jeśli wpisano, miejscowość wyjazdową i docelową, datę wyjazdu i ewentualnego powrotu oraz numer trasy, jak również podstawę do udzielenia zniżki, jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych osobowych Pasażerów, miejsca, daty i godziny odjazdu oraz powrotu – jeśli dotyczy oraz stanowi akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu przewozu danego przewoźnika lub warunków ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, którego zamówienie dotyczy, a także jest równoznaczne z wydaniem oświadczenia o zapoznaniu się z rozkładem jazdy i warunkami promocji – jeśli dotyczy, przewozu oraz zwrotu biletu albo rezygnacji z ubezpieczenia, jak również z warunkami wypłaty odszkodowania.
5.3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić poprawność danych osobowych ujętych w zamówieniu, które zostały przesłane na właściwy e-mail, faks lub w postaci sms na telefon komórkowy i jeśli któraś wartość będzie niepoprawna, to Zamawiający natychmiast powiadomi Obsługę Serwisu.
5.4. Brak informacji, o której mowa w pkt. 5.3. ze strony Zamawiającego lub Pasażera oraz zrealizowanie płatności, o której mowa w pkt. 5.2. jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych przesłanych w zamówieniu oraz jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunków przewozu Przewoźnika lub jego regulaminu promocji-jeśli dotyczy oraz rozkładu jazdy, jak również warunków ubezpieczenia oraz wydawania kart.
5.5. Zamówienie i sprzedaż biletów autokarowych odbywa się na 3 sposoby:
 • - przez Internet – poprzez aplikację znajdującą się na stronie: www.autokary24.pl – 24 godziny na dobę,
 • - przez telefon – pod numerem Infolinii: +48 22 6 24 24 24 – w godzinach pracy Infolinii,
 • - faksem lub mailem – poprzez wypełnienia formularza znajdującego się w zakładce Kontakt, pod adresem: http://www.autokary24.pl/pliki/Autokary24_zamowienie.pdf,
  który należy wysłać na nr faksu: +48 22 6 24 24 25 lub na e-mail: info@autokary24.pl – 24 godziny na dobę, przy czym czas realizacji tak zdefiniowanego zamówienia odbywa się w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu przesłania formularza w godzinach od 09:00 do 16:00.
5.6. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje eCard S.A. i dzięki temu systemowi płatności mogą być realizowane przy użyciu kart - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic - lub ePrzelewem albo poprzez usługę Paypal - przy opcji zakupu biletu autokarowego przez Internet. Ponadto płatność może być realizowana przelewem bankowym lub poprzez wykonanie wpłaty w punkcie kasowym albo w placówce VIATM Moje Rachunki bądź poprzez realizację płatności w Call Centre – jeśli zamówienie biletu autokarowego nastąpiło za pośrednictwem Infolinii albo poprzez przesłanie formularza zamówienia biletu autokarowego faksem lub na e-mail.
5.7. Jeśli płatność jest realizowana ePrzelewem lub za pomocą karty, to Użytkownik musi w ciągu 15 minut od momentu założenia rezerwacji na stronie www wykonać płatności. Jeżeli w ciągu tego czasu transakcja nie zostanie zrealizowana, to nastąpi jej automatyczne anulowanie.
5.8. Podczas realizacji transakcji Użytkownik powinien mieć pewność, że na jego rachunku znajdują się wystarczające środki finansowe jak również, że jego karta lub rachunek bankowy jest obsługiwany przez system transakcyjny eCard. Zwroty środków pieniężnych, będą przekazywane na rachunki bankowe, jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty, którą wykonywano płatność.
5.9. Jeżeli nie będzie możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku bankowego Użytkownika, to nastąpi automatyczne anulowanie transakcji.
5.10. Niektóre bilety autokarowe można kupować poprzez wykonanie przelewu ręcznego – tradycyjnego, ale tę formę płatności można wybrać, jeśli do wyjazdu zostało co najmniej 14 dni.
5.11. Bilety kupowane przez Internet są przesyłane automatycznie na e-mail podany w formularzu danych osobowych Pasażera po poprawnym zweryfikowaniu płatności oraz na e-mail przesłany jest numer transakcji oraz numer PIN Bilety te należy wydrukować.
5.12. Bilety, które zostały zamówione telefonicznie lub za pomocą formularza przesłanego na e-mail lub faks, wysyłane są do samodzielnego wydrukowania na właściwy e-mail w formie pliku albo linku, jeśli płatność za te bilety została zrealizowana i potwierdzona poprzez przesłanie dokumentu .pdf wyedytowanego z internetowego konta bankowego bądź jeśli zostało przesłane potwierdzenie wpłaty z widocznym stemplem kasowym albo wpłata za te bilety została zaksięgowana na rachunku bankowym Serwisu.
Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, a Zamawiający wykonał już płatność, to nastąpi wykonanie przelewu zwrotnego w terminie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Serwisu środków oraz przekazania przez zainteresowanego numeru rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem jak również numerem rezerwacji.
5.13. Bilety, które zostały zamówione telefonicznie mogą być przesłane na dowolny adres na terenie Polski, jeśli Zamawiający w czasie rozmowy pod numerem Infolinii wyraził wolę otrzymania zamawianego biletu w wersji papierowej oraz jeśli okres liczony od dnia składania zamówienia biletu do terminu wyjazdu jest nie krótszy niż 7 dni roboczych.
5.14. Jeśli bilet autokarowy, którego przekazanie miało nastąpić na adres korespondencyjny nie został opłacony w wyznaczonym terminie lub jeśli potwierdzanie jego opłacenia dotarło po wyznaczonym czasie, to Serwis może zaniechać przesłania biletu na adres pocztowy w wersji papierowej. W takich sytuacjach bilet może zostać przesłany na e-mail lub faks, jeśli Zamawiający przekaże z własnej inicjatywy taki numer faksu bądź e-mail.
5.15. Jeśli Zamawiający podczas składania zamówienia poinformuje, że nie ma możliwości wydrukowania biletu, to takie zamówienie wyjątkowo może być przyjęte do realizacji, a w takim przypadku bilet będzie do odbioru w autokarze.
5.16. Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt, że na niektórych trasach nie będzie możliwości przyjęcia zamówienia przez telefon bądź nie będzie możliwości wykonania przejazdu bez wydrukowanego biletu lub nie będzie możliwości odbioru biletu autokarowego w wersji papierowej w autokarze albo odbiór ten będzie związany z konieczności wniesienia dodatkowej opłaty tuż przed odjazdem wg cennika właściwego przewoźnika.
5.17. Jeśli w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia telefonicznego albo w ciągu jednego dnia roboczego od momentu przesłania zamówienia mailem lub faksem Zamawiający nie otrzyma potwierdzenia w postaci: smsa, maila lub faksu informującego o zamówieniu, to powinien podjąć ponowny kontakt telefoniczny pod numerem Infolinii: +48 22 6 24 24 25.
5.18. Jeśli z treści smsa wynikać będzie jednoznacznie, że wiadomość mailowa dotycząca zamówienia została przesłana na nieprawidłowy adres, albo inne dane będą zawierały błędne informacje, to Zamawiający podejmie natychmiastowy kontakt telefoniczny z Infolinią w celu skorygowania tej pomyłki.
5.19. Zmawiający przyjmuje do wiadomości fakt, że podczas kontaktowania się w sprawie zamówienia telefonicznego, w celu prawidłowej identyfikacji właściwymi parametrami uwierzytelniającymi są w kolejności: numer rezerwacji, e-mail związany z transakcją oraz nazwisko Pasażera, a w przypadku transakcji online realizowanych samodzielnie na stronie www: adres mailowy i nazwisko Pasażera.
5.20. Każdy Pasażer i Zamawiający ma obowiązek sprawdzić poprawność informacji umieszczonych na bilecie, a w szczególności powinien sprawdzić: dane osobowe Pasażerów - imię i nazwisko, datę urodzenia – jeśli wpisano, miejscowość wyjazdową i docelową, datę wyjazdu i ewentualnego powrotu oraz numer trasy natychmiast po otrzymaniu informacji mailowej, w ciągu 15 minut, jeśli zakup następował na stronie www, albo w przeciągu 30 minut od momentu otrzymania smsa potwierdzającego przesłanie biletów na e-mail, jeśli zamawiano telefonicznie lub za pomocą formularza, albo w ciągu 1 dnia od momentu otrzymania przesyłki poleconej z biletem papierowym na adres wskazany podczas składania zamówienia.
5.21. Po przekroczeniu terminów wskazanych w pkt. 5.20. Obsługa Serwisu dołoży wszelkich starań, aby skorygować niepoprawne dane, jednak jeżeli nie będzie możliwości wprowadzenia korekt, to konsekwencje z tym związane ponosi Zamawiający lub Pasażer.
5.22. Na 24 godziny przed planowanym odjazdem Obsługa Serwisu nie ma możliwość podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uaktualnienie danych zawartych na bilecie, ani nie ma możliwości korygowania wpisów.
5.23. Zmiany paramentów biletów oraz dyspozycje, które mogą być realizowane online w ramach systemu Voyager i euroTICKET, to:
 • - zamknięcie biletu OPEN,
 • - zmiana daty wyjazdu oraz powrotu,
 • - zmiana imienia lub nazwiska,
 • - zmiana miejscowości wyjazdowej i docelowej.
5.24.Zwrot biletu jest możliwy, jeśli bilet ten nie został wykorzystany, a przejazd na danej trasie jeszcze się nie odbył. W przypadku rezygnacji z biletu zakupionego online na stronie internetowej Autokary24.pl, Przewoźnik może dokonać potrąceń wg stawek ustalonych w jego regulaminie.
Ponadto potrącenia serwisowe przysługują systemowi sprzedażowemu Voyager w wysokości określonej w "Regulaminie korzystania z serwisu - bilet on line". W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pomocą systemu sprzedażowego euroTICKET występuje także opłata manipulacyjna w wysokości określonej w "Regulaminie korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroTICKET On-Line".
Wykonanie przelewu zwrotnego nastąpi w terminie 14 dni od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Serwisu środków oraz przekazania przez zainteresowanego numeru rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem, jak również numerem rezerwacji.
5.25. Dyspozycje ujęte w pkt. 5.23. realizowane są:
  - na stronie internetowej, 24 na dobę pod adresem: www.autokary24.pl/zmiany-na-bilecie/, jeśli bilety zostały zakupione samodzielnie za pośrednictwem aplikacji www, - u konsultanta pod numerem Infolinii: +48 22 6 24 24 24, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00, jeśli bilety zostały zamówione telefonicznie lub poprzez faks albo mail.
5.26. Dyspozycje, o których mowa w pkt. 5.24. odbywają się:
  - na stronie internetowej, 24 godziny na dobę pod adresem: www.autokary24.pl/zwrot-biletu/, jeśli bilety zostały zakupione samodzielnie za pośrednictwem aplikacji www, - u konsultanta pod numerem Infolinii: +48 22 6 24 24 24, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00– jeśli bilety zostały zamówione telefonicznie lub poprzez faks albo mail.
5.27. Dyspozycja dotycząca zamknięcia biletu OPEN zakupionego pod numerem Infolinii będzie wykonana na podstawie kontaktu telefonicznego po pozytywnej weryfikacji danych pasażera Natomiast dyspozycja rezygnacji z biletu musi być potwierdzona poprzez przesłanie wiadomości na e-mail: info@autokary24.pl z adresu mailowego, który był podany podczas składania zamówienia jako właściwy do kontaktowania się z Pasażerem. Wiadomość dotycząca rezygnacji powinna być przesłana w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.
5.28. Wiadomość, o której mowa w pkt. 5.27. powinna zawierać numer rachunku bankowego wraz z pozostałymi danymi do przelewu bankowego, tj.: imię i nazwisko właściciela rachunku oraz adres jak również nr biletu bądź rezerwacji - jeżeli dotyczy rezygnacji z przejazdu, a jeżeli odnosi się do zamknięcia biletu typu OPEN, musi zawierać imię i nazwisko pasażera, nr biletu bądź rezerwacji oraz treść musi wskazywać sugerowaną datę przejazdu powrotnego. Wszystkie ww. dane dotyczące zwrotu biletu powinny być zgromadzone w jednej wiadomości mailowej, tak samo jak dane dotyczące zamknięcia biletu typu OPEN.
5.29. Dyspozycja dotycząca rezygnacji albo zamknięcia biletu OPEN, która zostanie przesłana w dni robocze po godzinie 16.00, albo w dni wolne, będzie realizowana, jeśli taką możliwość udostępni przewoźnik, który miał świadczyć usługę, w następnym dniu roboczym następującym po tym okresie, w godzinach od 09:00 do 16:00.
5.30. Sprzedaż ubezpieczeń podróży odbywa się tylko w systemie automatycznym na stronie www, pod adresem: www.autokary24.pl/polisy-i-karty-online/.
5.31. Zasady rezygnacji z ubezpieczania zakupionego w systemie automatycznym regulują stosowne zapisy konkretnej firmy ubezpieczeniowej.
5.32. Zakup biletu autokarowego za pośrednictwem aplikacji Autokary24.pl stanowi akt zawarcia umowy pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem.
5.33. Serwis Autokary24.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne dane dostarczane przez Przewoźników. Zamawiający, Kupujący oraz Pasażer mają obowiązek zapoznać się z Warunkami Przewozu Przewoźnika, jego Regulaminem Promocji i rozkładem jazdy dotyczącej wybranej trasy bezpośrednio na stronie internetowej Przewoźnika.
5.34. W sprawach dotyczących cen promocyjnych, zmian na bilecie, rezygnacji z przejazdu lub ubezpieczenia bądź wniesienia reklamacji albo skargi zastosowanie mają zapisy dokumentów wymienionych w pkt. 5.2., jeśli do kwestii z tym związanych nie odniesiono się w niniejszym Regulaminie.
5.35. Pasażerowie, którzy w nieprzerwanym okresie 6. miesięcy dokonali zakupu biletów autokarowych w ramach 5 transakcji na stronie: www.autokary24.pl lub telefonicznie pod numerem Infolinii, mogą się ubiegać o status Stałego Klienta AU24.
5.36. O status Stałego Klienta AU24 mogą się starać się tylko osoby fizyczne. Nie ma możliwości nadawania tego miana osobom prowadzącym działalność gospodarczą ani firmom.
5.37. Wszystkie transakcje, o których mowa w pkt. 5.35. muszą być powiązane z jednym adresem mailowym, z którego to należy przesłać zgłoszenie na e-mail: info@autokary24.pl.
5.38. Po przesłaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5.37. w terminie do 14 dni Obsługa Serwisu Autokary24.pl udzieli odpowiedzi o przyznaniu lub o braku możliwości przyznania statusu Stałego Klienta AU24 poprzez przesłanie informacji na właściwy e-mail.
5.39. Jeśli status zostanie przyznany, to wraz z informacją o jego nadaniu zostanie przesłany indywidualny numer identyfikacyjny danego Klienta, który należy zachować w tajemnicy.
5.40. Nie można wykonać cesji, ani nie można przenosić praw związanych ze statusem Stałego Klienta AU24 na osoby trzecie.
5.41. Aby zakupić bilet i otrzymać zniżkę należy złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem Infolinii +48 22 6 24 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) bądź za pomocą faksu lub maila – wysyłając wypełniony formularz znajdujący się pod adresem: http://www.autokary24.pl/pliki/Autokary24_zamowienie.pdf na e-mail: info@autokary24.pl lub na nr faksu:+48 (22) 1 22 88 45.
5.42. Wysokość zniżki jest zawsze ustalana indywidualnie i o jej wysokości klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej każdorazowo po złożeniu zamówienia.
5.43. Podczas składania zamówienia trzeba podać konsultantowi indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 5.39., a składając zamówienie za pomocą formularza, numer ten trzeba wpisać w Uwagach w pkt. IX tego formularza.
5.44. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 5.41. może być składane tylko przez osobę, której nadano status Stałego Klienta AU24.
5.45. Za nieprawne użycie danych lub wykorzystanie poufnych parametrów tj. indywidualnego numeru identyfikacyjnego Klienta oraz adresu mailowego niezgodnie z niniejszym Regulaminem albo w momencie nieuprawnionego skorzystania przez osoby trzecie z przywilejów związanych ze statusem Stałego Klienta AU24, Serwis Autokary24.pl nie ponosi odpowiedzialności, a osoba, której nadano przywilej, a której dane nieprawnie wykorzystano może zostać pozbawiona statusu Stałego Klienta AU24.
5.46. Serwis Autokary24.pl w każdej chwili może zaprzestać udzielania zniżek oraz może pozbawić statusu Stałego Klienta AU24 każdego użytkownika Serwisu Autokary24.pl bez podawania przyczyny.
5.47. Przyjęcie statusu Stałego Klienta AU24 i skorzystanie z oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Art. 6. OPINIOWANIE
6.1. Każdy Użytkownik Serwisu może wydawać opinie o Przewoźnikach, jeśli zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jeśli osąd, który zamierza upublicznić dotyczy usługi świadczonej przez tego Przewoźnika - zgodnie z profilem jego działalności.
6.2. Opiniodawca poświadcza prawdziwości informacji ujętych w jego wpisach i przyjmuje do wiadomości fakt, że nie może zamieszczać opinii celowo wprowadzających w błąd innych Użytkowników Serwisu.
6.3. Opiniodawca przyjmuje do wiadomości również fakt, że Administrator w celu wyjaśnienia wątpliwości albo w celu uwiarygodnienia jego oceny może domagać się dodatkowych wyjaśnień lub może wymagać przedstawienia dokumentu potwierdzającego skorzystanie z usługi świadczonej przez Przewoźnika, którego wypowiedź dotyczy oraz potwierdzającego zakup biletu za pośrednictwem Serwisu Autokary24.pl.
6.4. Jeśli opinia jest negatywna lub jeśli ocena jest poniżej 3 punków, to Administrator Serwisu może skonsultować jej treść z Przewoźnikiem, którego wypowiedź dotyczy. Jeśli na wskutek tych konsultacji Przewoźnik wyrazi sprzeciw lub odrzuci w części albo w całości tę ocenę, to kwestia podlegać będzie dogłębnej analizie, której efektem może być potrzeba bezpośredniego kontaktowania się przedstawiciela Przewoźnika z Opiniodawcą.
6.5. Jeśli Przewoźnik nie zgodzi się z oceną, to Administrator Serwisu zwróci się z pisemną prośbą do autora opinii o wyrażenie zgody na przekazanie danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska Pasażera, który wystawił opinię, numeru telefonu i adresu mailowego oraz danych dotyczących opiniowanego przejazdu, przedstawicielowi Przewoźnika, który może podjąć kontakt z Opiniodawcą w celu uzgodnienia szczegółów i rozwiązania ewentualnych wątpliwości.
6.6. Jeśli w ciągu 14 dni od przesłania prośby przez Administratora Serwisu do autora opinii nie nastąpi udzielenie zgody, o której mowa w pkt. 6.5., to Administrator nie będzie mógł podjąć żadnych działań mających na celu wyjaśnienie kwestii, o której mowa w pkt. 6.4.
6.7. Jeśli jednak autor opinii wyrazi zgodę na przekazanie swych danych kontaktowych, to Administrator Serwisu w ciągu 14 dni przekaże je Przewoźnikowi informując jednocześnie o tym fakcie zainteresowanego pocztą elektroniczną.
6.8. Jeśli na wskutek działań, o których mowa w pkt. 6.3. dojdzie do porozumienia pomiędzy autorem opinii a przedstawicielem Przewoźnika, to Opiniodawca może zmienić treść swojej oceny lub zrezygnować całkowicie z jej publikacji. Jeśli jednak porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Opiniodawca może domagać się publikacji swojej opinii.
6.9. Opiniodawca swoimi wpisami nie może naruszać praw innych Użytkowników, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od opinii obraźliwych lub agresywnych.
6.10. Opiniodawca nie może umieszczać wpisów zawierających treści reklamowe towarów, usług i firm, innych niż sama ocena. Dodając opinię lub zdjęcie Opiniodawca zaświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do opublikowanego tekstu i fotografii.
6.11. Dodając opinię Opiniodawca oświadcza, że odnośnie tekstu (opinii) i zdjęć udziela Właścicielowi Serwisu bezterminowej i bezwarunkowej licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z póżń. zm.).
6.12. Korzystanie z Serwisu Autokary24.pl odbywać się będzie wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową w sposób niepowodujący przeciążanie łączy jak również Opiniodawca (Użytkownik) nie będzie wykorzystywał jakichkolwiek mechanizmów do rozsyłania materiałów niechcianych oraz uznawanych za spam jak również nie będzie umieszczał linków do innych stron internetowych a także nie będzie zamieszczał w treści swych wypowiedzi jakichkolwiek danych teleadresowych i nie będzie wykorzystywał programów automatycznie pobierających zawartość strony www bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
6.13. Zabronione jest kopiowanie treści, modyfikowanie wpisów, reprodukowanie danych i kolportowanie zawartości.
6.14. Opiniodawca powstrzyma się od wprowadzania wpisów zawierających szkodliwą zawartość mogącą wpływać na destabilizację funkcjonowania Serwisu Autokary24.pl, mogącą wprowadzać w błąd lub naruszać prawa autorskie oraz nie będzie gromadził lub usuwał jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach.
6.15. Opiniodawca wyraża zgodę na udostępnienie jego wpisów innym podmiotom współpracującym z Serwisem Autokary24.pl jak również wyraża zgodę na modyfikowanie jego wpisów przez Administratora bądź usunięcie ich bez podania przyczyny.
6.16. Opiniodawca nie może umieszczać opinii, które sugerowałby, że ich autorami są osoby trzecie, a w szczególności pracownicy Serwisu Autokary24.pl.
6.17. Opiniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści swych wpisów pomimo przeprowadzonej przez Administratora weryfikacji.
6.18. Aby dodać opinię lub ocenę trzeba być posiadaczem aktywnego konta e-mail.
6.19. Administrator dołoży wszelkich starań, aby opinie prezentowane na łamach Serwisu Autokary24.pl miały charakter obiektywny i były pozbawione wulgaryzmów, niedorzeczności, obsceniczności, wezwań do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa i ażeby nie były sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami, a także przepisami prawa.
6.20. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Opiniodawcy oraz treści jego opinii uprawnionym osobom lub organom, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
6.21. Jeśli w ocenie Administratora Serwisu opinia, którą zamierza opublikować jej autor budzić będzie wątpliwość dotyczącą jej wiarygodności lub właściwej intencji jej autora albo będzie pozostawać w sprzeczności z którymkolwiek zapisem niniejszego Regulaminu, to jej publikacja nie dojedzie do skutku, o czym Administrator Serwisu nie musi informować nikogo w żaden sposób.

Art. 7. POLITYKA POUFNOŚCI
7.1. W momencie skorzystania z usług Serwisu, zgodnie z pkt. 4.5. oraz 4.7. osobie zainteresowanej zostaje nadany status Użytkownika i tym samym osoba ta wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swych danych osobowych przez Administratora Serwisu oraz przez Partnerów, którzy mają podpisaną umowę o współpracy z TRIPLAND SP. Z O.O.
7.2. Serwis dokonuje przetwarzania danych osobowych swych Użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
7.3. Dane osobowe oraz dodatkowe informacje kontaktowe przekazane podczas rejestracji lub aktualizowane późnej służyć będą dokonywaniu poprawnej identyfikacji Użytkownika oraz wykorzystywane będą do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora Serwisu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane przy składaniu zamówienia oraz podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu.
7.4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji tożsamości i sprawdzenia prawdziwości informacji oraz uzależnia możliwość korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, o których mowa w pkt. 4.6., poprzez skontrolowanie dobrowolnie nadesłanej kopii stosownego dokumentu przez właściwego Użytkownika.
7.5. Jeżeli dostarczenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. nie nastąpi w terminie 14 dni od momentu wysłania powiadomienia, to Serwis może odmówić dalszego świadczenia Usług i co za tym idzie zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym.
7.6. W sytuacji uzyskania uzasadnionych podejrzeń o braku autentyczności albo o nierzetelności bądź niezgodnym z prawdą zakresem danych przekazanych w czasie rejestracji bądź późniejszej aktualizacji, Administrator Serwisu uzyskuje kompetencje do wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia tych nieścisłości, a w skrajnych przypadkach uzyskuje uprawnienia do niezwłocznego zablokowania dostępu do usług.
7.7. Każdy Użytkownik za pośrednictwem Panelu (Konta) posiada możliwość aktualizowania swych danych z zastrzeżeniem pkt. 7.8. i jest zobowiązany do korygowania informacji w miarę zaistnienia takiej potrzeby lub może żądać usunięcia tych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7.8. Nie można dokonać zmiany: imienia, nazwiska i nr ID oraz numeru PESEL, Regon i NIP – jeżeli te dane został przekazane. Pozostałe dane można zmieniać i modyfikować zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7.9. Wyjątek stanowią sytuacje zmiany danych personalnych tj. imienia i/lub nazwiska potwierdzone decyzją właściwych instytucji i udokumentowane stosownym pismem, którego kopię należy przesłać na e-mail: info@autokary24.pl lub na faks: (+48) 1 22 88 45.
7.10. Dane osobowe Użytkowników dobrowolnie udostępnione Serwisowi nie będą przekazywane osobom trzecim ani jakimkolwiek Instytucjom poza sytuacjami określonymi w pkt. 6.7. i 7.11.
7.11. Obsługa Serwisu może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) lub może to zrobić działając w dobrej wierze podporządkowując się wyrokom oraz wymogom toczących się postępowań sądowych, jak również w celu ochrony i obrony swych praw oraz mienia jak i swoich Partnerów i Współpracowników.

Art. 8. FINANSE
8.1. Płatne usługi świadczone będą przez Serwis na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem.
8.2. Wszystkie ceny usług Serwisu są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.
8.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.28.11.2008 r. rozdz. 3, §17,pkt.1 – „za fakturę uznaje się również: bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: (...) taborem samochodowym (...).” Za korzystanie z pozostałych płatnych usług Serwisu na żądanie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT.
8.4. W przypadku samodzielnego usunięcia swego Konta przez Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres jeśli dotyczy.
8.5. Jeśli brak usług byłby wynikiem zawieszenia działalności Serwisu albo byłby efektem przedłużających się prac konserwatorskich trwających powyżej 7 dni, to na wniosek zainteresowanego Użytkownika przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnej do nie wykorzystanego okresu.
8.6. Serwis nie przewiduje możliwości indywidualnego negocjowania kwoty zwrotu, o których mowa w pkt. 8.5.

Art. 9. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE KONTA
9.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez wcześniejszego uprzedzenia zawieszenia funkcjonowania Konta lub usunięcia oraz zablokowania dostępu do Panelu, jeżeli uzna działania Użytkownika za niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, albo uzyska przeświadczenie o szkodliwości postępowania zarówno w odniesieniu do Serwisu jak również innych Partnerów oraz Użytkowników.
9.2. Obsługa Serwisu również zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy abonamentowej albo odmowy jej przedłużenia na kolejny okres rozliczeniowy bez podawania uzasadnienia, ale z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
9.3. W każdej chwili Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym - bez podania przyczyny.
9.4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego wszystkich jego danych z Panelu Użytkownika.
9.5. Rozwiązanie umowy przez Serwis polega na usunięciu Konta Użytkownika i przesłaniu powiadomienia pocztą elektroniczną.
9.6. W przypadku zablokowania bądź usunięcia Konta, o którym mowa w pkt. 9.1., odblokowanie następuje na wniosek Użytkownika po wcześniejszym usunięciu przyczyn zablokowania, a utworzenie nowego Konta po uprzednim otrzymaniu zgody ze strony Serwisu.

Art. 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Serwis Autokary24.pl wyraża wolę świadczenia usług na jak najwyższym poziomie i deklaruje chęć stałego utrzymania tego poziomu.
10.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu lub niezgodną z prawem ingerencją Użytkowników jak również osób trzecich, nawet jeśliby to niedozwolone działanie skutkowało utratą danych, poniesieniem strat lub jakimkolwiek innym negatywnym skutkiem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis, wynikający z dokonywania prac modernizacyjno-konserwatorskich. O tych przerwach jak również o czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni jeśli te prace będą zaplanowane.
10.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Partnerów. Jednak zastrzega sobie prawo do redagowania lub nawet usunięcia treści zabronionych przez prawo, niezgodnych z niniejszym Regulaminem jak i wulgarnych, obraźliwych, uwłaczających godności albo nawołujących do przemocy czy też w inny sposób naruszających zasady współżycia i dobrego smaku.
10.4. Partner publikujący treści zabronione może ponieść konsekwencje karne i odpowiedzialność cywilną względem wszystkich pokrzywdzonych.
10.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów, ani za oferowany przez nich poziom usług i standard bezpieczeństwa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, prawdziwość i rzetelność opisu, zdolność Partnera do realizacji postanowień oferty oraz nie ponosi żadnych konsekwencji za bezpieczeństwo i poziom świadczonej usługi. Serwis nie przyjmuje roszczeń związanych z poziomem usług oferowanych przez Partnerów.
10.6. Serwis nie ma możliwości ani prawnych instrumentów dokonywania sprawdzenia, nadzorowania oraz weryfikowania poprawności transakcji zawieranych za pomocą aplikacji udostępnionych na łamach Serwisu jak również śledzenia efektu końcowego.
10.7. Jeśli z przyczyn niezależnych nie wykonano usługi, za którą nastąpiła płatność kartą, to na wniosek zainteresowanego przysługuje zwrot kosztów zgodnie z pkt. 12.3., 12.5., 12.7. i 12.8.

Art. 11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że wybrany przez niego Login nie będzie mógł być zmieniany, natomiast hasło tak, w zależności od potrzeb. Hasło powinno składać się ze znaków alfanumerycznych, czyli z dużych albo małych liter lub cyfr - bez znaków diakrytycznych i specjalnych. Użytkownik rozumie potrzebę utajnienia tych danych i w pełni ją aprobuje oraz deklaruje wolę nieudostępniania tych danych nikomu.
11.2. Zmianę hasła Użytkownik będzie wykonywał nie rzadziej niż raz na 30 dni.
11.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności i nie uwzględnia jakichkolwiek roszczeń ze strony poszkodowanego Użytkownika jeśli niedozwolone działania osób trzecich, w tym nielegalne przejęcie danych osobowych, w szczególności gdy to nielegalne przejęcie nastąpiło na wskutek włamania do Panelu (Konta) z powodu nie przestrzegania pkt. 10.1. i 10.2.
11.4. Serwis nie odpowiada za nielegalne wykorzystanie wykradzionych danych Partnerów i Użytkowników, jak i jakiekolwiek inne negatywne skutki tego czynu.
11.5. W przypadku skierowania do Serwisu przez osoby uważające się za pokrzywdzone roszczeń związanych z publikacją zdjęć lub danych osobistych, Serwis nie podejmuje żadnych kroków, a w szczególności nie zajmuje się przekazywaniem tych postulatów Partnerom odpowiedzialnym za publikacje. Odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie ten Partner, który jest autorem rzeczonych treści lub odpowiada za ich emisję i do niego osoba uważająca się za pokrzywdzoną powinna kierować swe postulaty.

Art. 12. REKLAMACJE
12.1. Reklamacje oraz informacje o zakłóceniach działania Serwisu Autokary24.pl, Partnerzy lub Użytkownicy mogą kierować e-mail: reklamacje@autokary24.pl w terminie do 24 godzin od momentu zaistnienia przesłanki.
12.2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 12.1. rozpatrywane będą przez Obsługę Serwisu i w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie udzielona odpowiedź na właściwy adres mailowy. Jednocześnie pozostaną bez reakcji zgłoszenia, które będą efektem nieznajomości postanowień przepisów prawa, niniejszego Regulaminu albo będą wynikiem pomyłki lub skutkiem niezadowolenia z poziomu usług świadczonych przez Partnera, które w żaden sposób nie będą udokumentowane, potwierdzone lub uwiarygodnione.
12.3. Reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży biletów autokarowych realizowanych poprzez automatyczny system www należy kierować na e-mail: info@autokary24.pl. W załączniku do ww. wiadomości należy umieścić potwierdzenie zrealizowania przelewu bankowego lub płatności zawierające informacje o pobraniu środków za bilet autokarowy z rachunku bankowego Użytkownika.
12.4. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 12.3., to elektroniczny dokument wyedytowany z internetowego rachunku bankowego Użytkownika albo pokwitowanie wpłaty z widocznym stemplem banku lub punktu kasowego, na którym wyraźnie widoczne są dane, tj. nazwa i numer rachunku bankowego odbiorcy, tytuł płatności oraz kwota wraz z oznaczeniem waluty.
12.5. Reklamacje, o których mowa w pkt. 12.3. wniesione w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00 na e-mail: info@autokary24.pl do rozpatrzenia będą przekazywane natychmiast, a przesłane w dni robocze po godzinie 16.00, albo w dni wolne, będą przekazane do rozpatrzenia w następnym dniu roboczym następującym po tym okresie, w godzinach od 09:00 do 16:00. Terminy rozpatrzenia reklamacji wynoszą 14 dni.
12.6. Jeśli reklamacje dotyczące zakłóceń sprzedaży odnosić się będą do ubezpieczeń podróży albo dystrybucji karty Euro24, to należy je kierować na e-mail: info@autokary24.pl.
12.7. Reklamacje dotyczące niezrealizowanego przejazdu, który opłacony był na stronie www.autokary24.pl za pomocą karty, o której mowa w pkt. 5.6., należy kierować na e-mail: info@autokary24.pl. W treści tego zgłoszenia należy ująć opis sytuacji oraz dołączyć skan biletu wraz z wszystkimi odcinkami. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w terminach ujętych w pkt. 12.5.
12.8. Reklamacje dotyczące poziomu usługi przewozowej Użytkownik powinien zgłosić na piśmie w terminie zgodnym z warunkami przewozu do tego Przewoźnika, który świadczył przewóz oraz na e-mail: reklamacje@autokary24.pl w terminie określonym w pkt. 12.1.
12.9. Serwis Autokary24.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji, które nie dotyczą Serwisu bezpośrednio.

Art. 13. PRZEPISY KOŃCOWE
13.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.autokary24.pl/regulamin/.
13.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz oferty Serwisu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
13.4. W razie unieważnienia lub zmiany, wskutek prawomocnego orzeczenia, któregokolwiek z artykułów niniejszego Regulaminu albo w przypadku gdyby jakiekolwiek zapisy tego Regulaminu okazały się nieaktualne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
13.5. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub nieaktualnych postanowień wprowadzone zostaną nowe w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
13.6. Przeniesienie na osobę trzecią praw wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13.7. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby TRIPLAND SP. Z O.O.
13.8. Serwis może bez powiadamiania Użytkownika całkowicie zawiesić działalność z przyczyn od niego niezależnych.

ZAŁĄCZNIKI


Nr 1 – POLITYKA POUFNOŚCI
Składamy deklarację przestrzegania zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich Klientów. Poszukiwanie połączeń autokarowych i przeglądanie propozycji nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeżeli jednak osoba przeglądająca wyrazi chęć uczestnictwa w programie przygotowanym przez nas, bądź zechce korzystać z innych usług, to w takich sytuacjach informacje osobowe są niezbędne do poprawnego i rzetelnego wykonania świadczenia, a poniższe oświadczenie w sprawie poufności wyjaśnia okoliczności i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do swych potencjalnych Klientów o dobrowolne przekazywanie swoich danych osobowych w celu dokonywania poprawnej identyfikacji lub w celu szybkiego nawiązywania kontaktu. To udostępnienie danych osobowych jest wymagane przy składaniu zamówienia i w czasie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Autokary24.pl. W większości przypadków zakres potrzebnych danych osobowych ogranicza się jedynie do przekazania adresu poczty elektronicznej. Jednak w celu wyżej już wspomnianej rzetelnej identyfikacji oraz gdy istnieje potrzeba umieszczania danych na biletach, posiadanie szerszego zakresu informacji jest konieczne.
Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania, jakim posługuje się nasz Klient, danych dotyczących adresu IP, typu przeglądarki, adresu www ponadto możemy zachowywać w pamięci datę i godzinę odwiedzin, ilość odsłon i wejść, możemy również ewidencjonować parametry systemu operacyjnego. Powyższe informacje będą wykorzystywane w do usprawnienia działania Serwisu, utrzymania wysokiej funkcjonalności oraz w celu prowadzenia statystyk odwiedzin strony.

TRIPLAND SP. Z O.O. może ujawnić dane kontaktowe w niżej wymienionych sytuacjach:
 • - podporządkowanie się wyrokom i spełnienie wymogów toczących się postępowań sądowych;
 • - ochrona i obrona praw oraz naszego mienia, naszych Współpracowników jak i Użytkowników.

Kontrola danych
Dane osobowe gromadzone przez nas nie będą udostępniane pod żadnym pozorem osobom trzecim jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza zabiegami marketingowymi takimi jak informowanie o nowościach i promocjach oraz do uzupełniania danych podczas wystawiania faktury VAT lub rachunków oraz biletów.
Dane publikowane na biletach lub innych dowodach sprzedaży nie będą objęte ochroną, ponieważ nie posiadamy technicznych możliwości ich zabezpieczenia.

Dostęp do danych
Każdy Klient posiada możliwość aktualizowania własnych danych, ich korygowania lub usunięcia zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Bezpieczeństwo danych
Deklarujemy zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i nieujawniania danych osobowych.

Nr 2 - DEKLARACJA JAKOŚCI
Pragniemy uzyskać, a następnie utrzymać głębokie przeświadczenie o naszej odpowiedzialności, solidności i rzetelności. Dlatego zapowiadamy chęć ciągłego nanoszenia zmian oraz wyrażamy wolę dostosowywania się do potrzeb naszych Klientów.
Zatem nawiązując do ww. deklaracji pragniemy oświadczyć, że nasze zasadnicze cele to:
 • - satysfakcja Klienta,
 • - wiarygodność,
 • - doskonalenie.
Ponadto pragniemy poinformować, że wszystkie wątpliwości wynikające z niejednoznacznego określenia w przepisach prawa będziemy interpretować na korzyść naszych Klientów.

Nr 3 – AKCJA PROMOCYJNA – „Znajdziesz taniej, oddamy Ci różnicę!”
1. Organizatorem kampanii „Zajdziesz taniej, oddamy Ci różnicę!” zwanej „akcją promocyjną” jest właściciel Serwisu Autokary24.pl - TRIPLAND SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław.
2. Przedmiotem ww. inicjatywy jest oferta skierowana do klientów Serwisu Autokary24.pl, którzy dokonali zakupu biletu autokarowego w serwisie sprzedażowym www na stronie internetowej: www.autokary24.pl.
3. Akcja promocyjna „Znajdziesz taniej, oddamy Ci różnicę!” oznacza, że Serwis Autokary24.pl zapewnia wszystkich klientów kupujących bilet autokarowy, że w chwili dokonywania zakupu tego biletu na stronie internetowej: www.autokary24.pl w żadnym innym medium internetowym, czyli na żadnej stronie www zajmującej się sprzedażą biletów autokarowych przez Internet i poprzez ten sam system sprzedażowy, nie będzie możliwości dokonania zakupu tego samego biletu autokarowego charakteryzującego się identycznymi warunkami przejazdu oferowanymi przez tego samego przewoźnika, który byłby realizowany w tym samym dniu oraz z takim samym oznaczeniem trasy w cenie niższej niż ta, która jest proponowana w tym samym systemie sprzedażowym www na stronie: www.autokary24.pl z wyłączeniem stron należących do przewoźników lub firm zajmujących się organizowaniem przewozu osób oraz z wyłączeniem platform sprzedażowych należących do przewoźników lub firm ją obsługujących, a organizacyjnie lub kapitałowo powiązanych z przewoźnikami.
4. Moment dokonania zakupu biletu autokarowego, to data i godzina widniejąca na tym bilecie.
5. Cena biletu autokarowego, która podlegać będzie porównaniu z ofertą cenową Serwisu Autokary24.pl musi być przedstawiona w tej samej walucie. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas porównanie cen nastąpi po przeliczeniu na walutę, w której jest proponowana cena za ten bilet w ofercie Serwisu Autokary24.pl. To przewalutowanie nastąpi na podstawie tabeli przeliczeniowej kursu walut znajdującej się tutaj:
www.brebank.pl/Serwis_Ekonomiczny/kursy_i_kwotowania/tabela_kursow_walut_bre_banku/ - po kursie dnia wg ceny zakupu w BRE Bank SA.
6. Jeżeli klient, który dokonał już zakupu biletu autokarowego w Serwisie www Autokary24.pl udowodni, że taki sam bilet, o tych samych parametrach, które określone zostały w pkt. 7 znajduje się w ofercie sprzedażowej innego sprzedawcy, który prezentuje ją na swej stronie www po niższej cenie, to wówczas Serwis Autokary24.pl zwróci całą różnicę klientowi.
7. Takie same parametry biletu autokarowego odnoszą się do:
 • a. tego samego terminu przejazdu – wyjazd i/lub powrót;
 • b. tej samej trasy - identyczny symbol trasy;
 • c. tej samej taryfy – zniżki;
 • d. tego samego przewoźnika.
8. Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 6 zostanie wykonany w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez zainteresowanego w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zrealizowania przejazdu jeśli na 48 godzin przed planowanym przejazdem zostaną spełnione nw. warunki wszystkie razem i każdy z osobna:
 • a. na e-mail: info@autokary24.pl zostanie przesłana wiadomość zawierająca:
  • - imię, nazwisko oraz datę zakupu tego biletu,
  • - link do tańszej propozycji oferowanej przez innego sprzedawcę internetowego,
  • - numer rachunku bankowego wraz z pozostałymi wymaganymi danymi do przelewu,
 • b. ww. tańsza propozycja zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Administratora Autokary24.pl, który sprawdzi jej zgodność z postanowieniami niniejszego dokumentu;
 • c. kontakt mailowy nastąpi za pośrednictwem maila powiązanego z transakcją, której zgłoszenie dotyczy.
9. Gdy kwota zwrotu, o której mowa w pkt. 6 przekroczy sumę 760,00 PLN, to zgodnie z art. 30 ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.)-Serwis potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i przekaże go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
10. Serwis Autokary24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
11. W przypadku dokonania tych zmian informacja o ich zakresie zostanie niezwłocznie ujawniona na stronie: www.autokary24.pl/regulamin/.
12. Jeżeli zainteresowany w terminie 14 dni od momentu opublikowania tej informacji nie wniesie sprzeciwu, to nowe postanowienia wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.